Αρχική Νέα ” Hot Yoga WOrkout ” απο το the Concept – Ταύρου και την Υρώ Ακριβίδη.